Индивидуално обслужване
0700 80 006

ПРОЕКТ BG-RRP-3.006-0501-C01

Наименование на проекта: BG-RRP-3.006-0501-C01„ Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии “

Наименование на процедурата: BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“

Цел на процедурата: Целта на проекта е ускоряване прехода към екосъобразна дейност на компанията чрез изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергията.

Очакван ефект: Ускоряване на прехода към климатична неутралност като подобри енергийната ефективност и независимост на предприятието. Комбинирането на нови ВЕИ с локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия във фирма „Мега Електроникс – АП“ ООД ще допринесе за увеличаване на гъвкавостта не само в предприятието ни, но и в националната енергийна система посредством развитие на нови съоръжения за съхранение, които да адресират непостоянния характер на този тип енергия.

Резултат: Реализирането на инвестициите по настоящия проект ще се подпомогне изпълнението на целите на Енергийния съюз за сигурна, устойчива, конкурентоспособна и икономически достъпна енергия. Ще се насърчи децентрализацията на системата за доставка на електроенергия, като в същото време ще бъде избегнато разпределението на разходите за нейното управление към дружеството. Инвестициите по проекта ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на дружеството.

Обща стойност: 170 400,00 лева, от които 76 680,00 лева безвъзмездно финансиране.

Краен получател: „Мега Електроникс – АП“ ООД

Начало: 28.11.2023 г.

Край: 28.05.2025 г.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Мега Електроникс – АП“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“

Ще се радваме, ако потърсите връзка със служителите в нашите филиали
Call Now Button