Гаранционни Условия

Начало/Гаранционни Условия

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА

УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА:

1. Гаранционният период на климатичната техника е 24 месеца, считано от датата на продажбата.

Производителите предоставят и период, различен от този, съгл. т. 2.

Възможните периоди са както следва:

 • Gree сплит системи до 60 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Gree професионални климатизатори до 24 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Daikin климатични системи цялата гама до 36 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Daikin климатични системи STAND BY ME DAIKIN – до 60 месеца, считано от датата на продажбата (т. 2.2)
 • General цялата гама до 36 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Mitsubishi Electric цялата гама до 36 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Toshiba цялата гама до 24 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Panasonic цялата гама 24 месеца и до 60 месеца на компресора, считано от датата на продажбата.
 • Mitsubishi Heavy Industry цялата гама до 36 месеца, считано от датата на продажбата.
 • LG цялата гама до 36 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Bosch цяла гама до 36 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Chigo цялата гама до 24 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Kaisai цялата гама до 24 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Nordstar цялата гама до 24 месеца, считано от датата на продажбата.
 • Nippon, Samsung, Kobe, Hitachi цялата гама до 24 месеца, считано от датата на продажбата.

 

2. Удължаване на гаранционния период:

2.1. Периодът на гаранцията може да бъде удължен от 24 месеца до максимум с още 12 или 36 месеца (в зависимост от предлаганите от производителя опции (т.1) и е валиден в случаите, когато собственикът е извършил профилактика на климатичната инсталация на всеки 12 месеца, която се заплаща допълнително.

При профилактиките се замерват работните характеристики на инсталацията и при наличие на отклонения се вземат необходимите мерки за отстраняването им за сметка на фирмата, поставила съоръжението. Извършването на профилактиката се осъществява от монтажно-сервизна фирма (МСФ) и се доказва чрез попълване и подпечатване на сервизната карта, която се намира на гърба на гаранционната карта.

2.2. STAND BY ME DAIKIN – до 60 месеца

 • Клиента да предостави валиден e mail адрес
 • Служител на Мега Електроникс ще извърши първоначална регистрация след монтаж на системата
 • Клиента ще получи e mail, че продукта е регистриран и указание за следващите стъпки, които трябва да изпълни. Те са задължителни за довършване на регистрацията от негова страна и се изпълняват в срок до 1 месец
 • Задължителна профилактика в края на третата година по действащия ценоразпис
 • Задължителна профилактика в края на четвъртата година по действащия ценоразпис
 • Три месеца преди да наближи времето за профилактика, клиента ще получи напомнящ e mail
 • Гаранционният срок започва да тече от датата на монтажа
 • При евентуален ремонт се предоставят безплатно оригинални резервни части
 • Разходите за извършената услуга (труд и/или транспорт за обектите извън територията на сервизната ни мрежа) са за сметка на клиента и се заплащат по действащия ценоразпис

 

3. Спазване на инструкциите за поддържане и експлоатация.

4. При температура под 0°c в режим на отопление да се осигури 24-часова работа на системата.

5. Представяне на оригинална гаранционна карта с четливо попълнени всички данни и покупен документ.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ГАРАНЦИЯТА:

1. Гаранционният сервиз се осъществява от оторизирана монтажно-сервизната фирма. За всяка забелязана нередност клиентът уведомява фирмата и преустановява незабавно ползването на инсталацията до идването на сервизен техник от МСФ инсталирала климатика.

2. Вносителят, продавачът и монтажно – сервизната фирма не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби за клиента, в следствие на дефектна стока и престоя й в сервиза. Същите не са ангажирани да осигуряват оборотно друга стока.

3. Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП* до предаването и на потрбителя.

БЕЗПЛАТНОТО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ВКЛЮЧВА:

1. Безплатен демонтаж и монтаж на повредената част или цялата инсталация.

2. Отстраняване на всички фабрични дефекти на стоката, проявени в гаранционен срок.

3. Подмяна на дефектните с нови оригинални части.

БЕЗПЛАТНОТО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НЕ ВКЛЮЧВА И ТАКОВА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО: – Несъответствие между данните в гаранционната карта и тези на климатизатора, опит за подправяне на гаранционната карта или стикера на климатизатора;

 • Не са спазени условията за съхранение, транспорт, монтаж и експлоатация;
 • Климатизаторът не отговаря като мощност на помещението, в което е монтиран;
 • Опит за отстраняване на проблем от неупълномощени за това лица или монтаж от неоторизирани лица и фирми;
 • Дефекти, породени вследствие на непочистени филтри или задръстени топло – обменници на вътрешното или/и външното тяло, както и запушен кондензен маркуч;
 • Повреди, причинени от неправилно боравене с уреда или претоварване;
 • Нестабилно електрическо захранване или токов удар;
 • Използване на уреда не по предназначение;
 • Неизвършена ежегодна профилактика, в следствие на което уредът е претърпял повреда;
 • Природни бедствия (пожари, наводнения, бури, гръмотевици и др.);
 • Механично счупени пластмасови детайли (лицев панел, турбина на вътрешното тяло, перка на външното тяло и др.), козметични повреди по металните и пластмасовите капаци на външното и вътрешното тяло;
 • При попадане на инсекти в уреда (хлебарки и други насекоми);
 • Пропуски в системата причинени от външен фактор;
 • Гаранцията не се отнася за аксесоари и консумативи – филтри, дистанционно управление и др.
 • Почистване на въздушните филтри, топлообменниците на външното и вътрешно тела, както и дренажа;

Начин на процедиране при изпълнение на гаранционните условия

Заявяване на рекламация:

Рекламация на закупения от Вас климатизатор се отнася до оторизирания монтажен център, извършил инсталацията. Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефекта е извънгаранционен, сервизът може да таксува клиента съобразно извършената услуга по установения ценоразпис за негаранционно обслужване. При несъгласие се попълва Констативен протокол. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до пет години, считано от доставянето на потребителската стока. Петгодишният срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя на рекламация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от тригодишния срок.

ВНИМАНИЕ:

1. Рекламации за неокомплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.

2. Претенции за дефекти и липси не се признават, когато стоката е закупена като преоценена.

3. Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части като максималния срок е едномесечен. С тази търговска гаранция производителят, вносителят и сервизът на стоката поемат настоящите гаранционни задължения към потребителите и определят реда за извършване на рекламации при доказани гаранционни събития. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България. Търговците и продавачите на едро и дребно нямат право да изменят или допълват условията на тази гаранция. С подписа потвърждавам съответствието на мощността на инсталацията с обема на помещението, в което се намира.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

1. При битови климатични системи – преди употреба, моля прочетете „Инструкция за експлоатация“;

– При работа с дистанционното управление – винаги го насочвайте към климатизатора;

– Включете климатизатора с бутона ON/OFF. Изберете режим на работа, температура и скорост на вентилатора със съответните бутони;

– Климатизаторът започва да работи в избрания от вас режим след около 3 минути. При всяка промяна на режима на работа спира климатизатора за три минути, след което започва работа в новоизбрания режим;

– При почистване използвайте прахосмукачка и влажен парцал. Не поливайте уреда с вода, спирт или запалителни вещества.

2. При промишлени климатични системи:

 • Да се инструктират отговорни служители за нейното управление, които да са запознати с указанията за работа, настройка и почистване на климатичната система (описани в „Инструкция за експлоатация“);
 • Инструкциите за експлоатация са конкретни за всеки климатик и се получават заедно с климатичната система;
 • За почистване на някои промишлени климатични системи се изисква намеса от оторизиран сервиз;
 • Управлението на климатичната система се извършва чрез дистанционно управление (кабелно и/или безжично);
 • При поява на проблем, изключете системата от захранващото напрежение и се свържете с оторизирания сервиз;
 • Не докосвайте металнте части с мокри ръце;

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

 • Гаранцията е валидна само на територията на Република България;
 • Гаранцията е валидна само за фабрични дефекти причинени по вина на производителя и при нормална експлоатация;
 • Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване;
 • Гаранционният срок се постига при извършване на ежегодна профилактика на уреда от оторизиран сервиз или монтажен център;
 • Профилактика може да бъде направена според условията на работа на уреда, но не по-късно от 1 година от датата на монтажа.

*Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените

вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова — ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 — ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.