Индивидуално обслужване
0700 80 006

Газови инсталации на пропан-бутан

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, надземен монтаж – 1300 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, надземен монтаж – 1850 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, надземен монтаж – 2700 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, надземен монтаж – 3800 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, надземен монтаж – 4850 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, надземен монтаж – 6500 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, надземен монтаж – 9100 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, надземен монтаж – 10 000 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

  Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 1300 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

  Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

  Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 1850 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

  Резервоар за пропан-бутан за вертикален, подземен монтаж – 990 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

  Резервоар за пропан-бутан за вертикален, подземен монтаж – 1300 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

  Резервоар за пропан-бутан за вертикален, подземен монтаж – 1850 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

  Резервоар за пропан-бутан за вертикален, надземен монтаж – 990 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1850 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 2700 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 2700 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1300 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 1300 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 3800 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 3800 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 4850 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 4850 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 6500 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 6500 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 9100 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 9100 л.

 • Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 10 000 л.

  Резервоар за пропан-бутан за хоризонтален, подземен монтаж – 10 000 л.

Отоплението с пропан-бутан (въглеводородни газове) набира изключителна популярност в България. Това се дължи поради факта, че този тип газ е изключително калоричен и позволява с по –малко количество подадено гориво към отоплителните уреди, да постигне по-високи отдавани отоплителни мощности. Този тип гориво, позволява при регистрирани и узаконени инсталации от контролните органи, контролиращи техническите изисквания и фискалните правила, да бъдат освободени от доп. Налози при определени условия, когато се използват само за отоплителни цели. Тези предимства, правят  този тип инсталации предпочитани в последно време, като те се предпочитат при ново изградени обекти, така и в обекти, чиято инсталация е на друг тип гориво, като се заменя масово в последно време от клиенти и инвеститори с цел оптимизация на текущи разходи.

Отоплението на Пропан-бутанов газ е предпочитано, както при отоплението на жилищни сгради, така и при отопление и захранване на мощности за различен тип оборудване и нужди  на административни и производствени сгради, като при тях е особено подходящо с оглед на голямата консумация на гориво за захранване на необходимите мощности и покриване на големите обеми.

При този тип инсталации от първостепенно значение е спазването на всички технологични и противопожарно безопасни правила за изграждане, поддръжка и работа на стопанствата. Поради тази причина преди изграждането на такъв тип стопанства , независимо за какъв обект става въпрос (битов, или промишлен) е необходимо съставянето на проектна документация по части:

 • • Газ
 • • Електро
 • • Конструктивна
 • • Пожаробезопастност - ПБ

След съставяне на проектната част е необходимо, всички проекти да се входират и съгласуват с Районната пожарна инспекция в районът на обектът. След съгласуване е необходимо проектите да се съгласуват и от Лицензиран технически газов надзор, който и в последствие приема и вписва посоченият обект. При индустриални, нови обекти, както и др. се налага приемането да се осъществява от Държавен технически надзор, или от Приемателна комисия и е необходимо издаване на разрешение за строеж, като газовото стопанство вдига строителната категория на обекта.

За изграждане на газово стопанство на Въглеводородни газове е необходимо изграждане на газовата инсталация и монтаж на газов резервоар, като също така за осъществяване на инсталацията са необходими много прилежащи дейности и допълнително СМР, като изкопни работи, направа на фундамент за резервоара, изграждане на заземителен контур и мълниезащита по част ЕЛ.

Този тип инсталации се захранват с Пропан-бутан от автономно газово стопанство, като съхранението на цялото количество газ е в специален сертифициран за целта резервоар.

Резервоарите биват според назположението:

 • • Хоризонтални
 • • Вертикални

Според начинът за монтаж биват:

  Резервоарите за Пропан-бутан, които ние предлагаме са различни по обем, като най-малките започват от 1300л. и достигат до 20000л. в зависимост от мощностите за всеки обект, които трябва да се захранят. При монтаж на резервоар с по-големи се постига по-малко зареждания в отоплителен сезон, но обемите трябва да се съобразяват на първо място от мястото и позволените отстояния по нормативна уредба.

  [happyfiles_gallery categories="Газови инсталации на пропан" columns="4" lightbox="yes"]

Call Now Button