Индивидуално обслужване
0700 80 006

Газ – Проектиране и узаконяване

За да започне изграждането на газовата инсталация и монтажът на газови уреди и котли в една сграда първата и основна стъпка е да се изготви проект на газовата инсталация и на газовата връзка.

Проектът дава отговори на всички въпроси, относно изграждане на инсталацията, пътища на тръбните линии и дава яснота, относно вида на изискваните материали и тяхното количество. В него се уточняват видът на уредите, местата на монтаж, видът на тръбите и начинът на тяхното полагане в отделните помещения. Проектът се базира на извършен оглед и архитектурно заснемане на обекта, начертаване на архитектурна подложка и изготвяне на необходимите планове и документи съгласно действащата нормативна уредба.

Част от проекта са и подробна обяснителна записка, количествена сметка и спецификация на материалите. Комплектованата документация, съгласно действащата нормативна уредба е крайният проект на клиента за газификация на обекта. Този проект трябва да бъде съгласуван с газоразпределителното дружество, техническия надзор, след което се внася в съответната Община за получаване на строително разрешение.

За да получите точна стойност на предстоящите строително монтажните дейности /СМР/ е необходимо да имате изготвен проект и количествена сметка /КС/ към него, които реално ще дадат точна информация на офериращата фирма за да може да получите крайна коректна цена.

Когато даден обект няма изготвен проект, касаещ част газ офертата, която фирмата изпълнител предоставя няма да е пълна и изчерпателна и са възможни грешки в крайната цена.

Проектирането на газови инсталации се извършва единствено от проектант за съответната част, с активна проектантска правоспособност и се подпечатва и издава по нормативен ред от него към Възложителя. Проектът при газовите инсталации е задължителен и без него няма как да бъде узаконена инсталацията, която подлежи на контрол от специализиран газов надзор. Проектът се заплаща от страна на клиента, като цената му варира спрямо обема и особеностите на възложеното проектиране.

Фирма "Мега Електроникс - АП" ООД изгражда сградни газови инсталации и външни газови връзки, както по технически проекти, предоставени от клиенти и инвеститори, така и извършва цялостно проектиране, инженеринг и изпълнение на газови инсталации и газови съоръжения.

Следващата стъпка, преди пуск и превеждане в експлоатация на изградената инсталация е нейното узаконяване.

То се осъществява чрез проверка и контрол от специализиран газов надзор, който заверява документацията към газоразпределителното дружество, като удостоверява, че инсталираното съоръжение и инсталация отговарят на изискванията за безопасност и покриват нормативните уредби и се разрешава газоснабдяване на уреда. Специализираният надзор проверява документацията на фирмата изпълнител и прави преглед и изпитания на изградената инсталация и газовият уред.

Фирма "Мега Електроникс - АП" ООД работи съвместно с оторизирани, специализирани, газови надзорни лица на територията на цялата страна, като изгражда и узаконява газови уреди и инсталации. При инсталиране на газов уред  или газова инсталация без извършен преглед от надзор е невъзможно да се получи узаконяване и газ разпределителното дружество няма да подаде газ към съответния обект или имот. Техническият надзор се осъществява ежегодно и е съпроводен със заверяване годността и техническата изправност на съответният газов уред, подлежащ на контрол и водене на ревизионна книга на съответното съоръжение.

Ние тясно партнираме с всички основни газ разпределителни дружества – Овергаз мрежи, Арес газ, Сити газ и др., като съдействаме максимално при изграждане и узаконяване на сградни газови инсталации на къщи за своите клиенти.

За контакт и връзка с нас можете да попълните формата или се свържете с нас на нашия национален телефон за връзка:  

0700 80 006

    Прочел съм и съм съгласен с ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

    Call Now Button