Индивидуално обслужване
0700 80 006

Монтаж на газови уреди

Монтажът на газови котли и съоръжения се осъществява единствено и само от оторизирани сертифицирани техници, които познават реда и правилата за извършването им. Инсталацията на такъв тип уреди е много отговорно и професионално действие, което се базира на последователност от действия и спазване на нормативни уредби за достигане на качествено и безопасното им експлоатиране.

Въвеждането в експлоатация на газови котли от некомпетентни и несертифицирани по законовите директиви и норми физически и юридически лица е абсолютно забранен и може да доведе до сериозни последствия за здравето и сигурността.

Ние съветваме всички потребители, които са решили да да ползват газов тип уреди, да се доверяват и обърнат единствено и само към оторизирана за тази дейност фирма, която може да осигури инсталацията им и да гарантира нужното качество, като приложи съответната документация. Също така да даде препоръки и инструктаж за тяхната употреба.

Монтажът на газови котли и бойлери на нашият пазар е на разумна и достъпна цена, която варира в интервала между 180 и 360 лева, с вкл. ДДС.

Фирма "Мега Електроникс - АП" ООД притежава необходимата професионална квалификация и права за монтаж и изготвяне на изпълнителска документация за пуск в експоатация и узаконяване на газови уреди, газови котли и газови бойлери на територията на Република България. Те са паралелно, подплатени с всички необходими документи и сертификати, изисквани по законовите норми и директиви.

Фирма "Мега Електроникс - АП" ООД е вписана в регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност и e получила УДОСТОВЕРЕНИЕ за това от председателя на ДАМТН по реда на чл. 36 от ЗТИП.

С оглед на създадените условия за спазване на изискванията на НАРЕДБА №6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение разпределение и доставка на природен газ, НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ и БДС имаме издадено УДОСТОВЕРЕНИЕ за дейност от "ОВЕРГАЗ ТЕХНИКА" АД.

С течение на времето нашият екип натрупа голям опит, който продължава да надгражда и обогатява в сферата на централното газ-подаване, инсталации на пропан-бутан и компресиран газ. Бройката на инсталираните от нас котли годишно вече надхвърля 400.

"Мега Електроникс - АП" ООД е оторизиран партньор на Овергаз, Сити Газ, Арес газ и др. доставчици на пироден газ за битови нужди.

Ценова  листа за монтаж на газови котли:

Монтажна дейност Цена
Монтаж на газов котел – едноконтурен и двуконтурен с мощност от 12 KW до 35 KW 400 лв.
Монтаж на газов котел – едноконтурен с мощност от 35 KW до 50 KW 800 лв.
Монтаж на газов котел – едноконтурен с мощност от 50 KW до 99 KW1600 лв.
Монтаж на газов котел – едноконтурен с мощност над 99 KW цена по запитване, след предварително извършен оглед

Посочените цени са с в български лева, с вкл. ДДС!

Стандартният монтаж на битов газов котел включва:

 1. Поставяне на газов котел – монтаж на тяло, пробиване на отвор при необходимост ф 100 за коминно тяло и монтаж на коминно тяло – 2 стандартни елемента – коляно 90 градуса и коминно тяло – права част 1м.
 2. Свързване на съществуваща тръбна разводка към отоплителна инсталация, завършваща с кран. Свързване на съществуваща тръбна разводка към ВИК инсталация, завършваща с кран, намираща се под мястото където се инсталира газовия котел.
 3. Свързване към предварително изградена газова подаваща линия, завършваща с газов кран, намираща се под мястото, където се инсталира газовият котел.
 4. Свързване на конденз на газов котел към съществуващо разклонение от канализацията, намиращо се под мястото, където се инсталира газовият котел.
 5. Свързване на захранване на газов котел – на предварително съществуващо захранване, подавано от клиента - при поставен отделен предпазител в ел. табло, обслужващ единствено газовият уред!
 6. Пуск и настройка на уреда.

Ценова листа на допълнителни дейности за битови газови котли:

Допълнителни дейности Цена
Кран – PPR 40 лв./бр.
Воден филтър 45 лв./бр.
Меки връзки – ВИК до 40 см30 лв./бр.
Мека връзка газ - до 70 см60 лв/бр.
Кран – газова връзка45 лв./бр.
Допълнително коляно - 90°, ф 10085 лв./бр.
Коаксиално коляно за димоотвод - 45°65 лв./бр.
Допълнителен коаксиален коминен елемент - ф 100 - 0,5м80 лв./бр.
Допълнителен коаксиален коминен елемент - ф 100 - 1 м105лв./бр.
Газ известителен датчик – италиански240 лв./бр.
Безжичен универсален термостат Honeywel /без монтаж/395лв./бр.
Узаконяване –Газов надзор – газов уред265 лв.
Узаконяване – Газов надзор – газова връзка395 лв.
Оглед на обект /при потвърждение на оферта от клиент, сумата се приспада/100 лв.
Профилактика на газов котел /без консумативи за подмяна/160 лв.
Диагностика на газов котел250 лв
Проверка на водна система по запитване
Проектиране за единични бройки газови инсталации и газови уредиот 380 до 1100лв.
Цялостни газови инсталациипо запитване

*Посочените цени са с в български лева, с вкл. ДДС!

*При посещение от оторизирано лице се заплаща съответната сума за оглед, която се приспада от цената на артикула при неговото закупуване.

Профилактика на газов котел включва:

 1. Проверка уплътнение на горелката (може да се налага подмяна).
 2. Проверка на пламъчно тяло.
 3. Проверка и почистване на електроди (може да се наложи подмяна, препоръчително).
 4. Проверка на изолационни блокове (ако е наводнявана камерата, може да трябва подмяна).
 5. Почистване на горивната камера и проверка на конденза.
Call Now Button