Индивидуално обслужване
0700 80 006

газова техника

УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА:

1. Гаранционният период на газови  уреди естандартно 24 месеца, считано от датата на продажбата при извършване на ежегоден технически преглед на съоръженията.

Някои от производителите предоставят възможност за удължаване на този период, съгл. условията по т. 2.

Гаранционни периоди за предлаганите продукти газови котли:

2. Удължаване на гаранционния период:

2.1. Периодът на гаранцията може да бъде удължен от 24 месеца до максимум с още 12 или 36 месеца (в зависимост от предлаганите от производителя опции (т.1) и е валиден в случаите, когато собственикът е извършил профилактика на газовият уред на всеки 12 месеца, която се заплаща допълнително.

При профилактиките се замерват работните характеристики на инсталацията и при наличие на отклонения се вземат необходимите мерки за отстраняването им за сметка на фирмата, поставила съоръжението. Извършването на профилактиката се осъществява от монтажно-сервизна фирма (МСФ) и се доказва чрез попълване и подпечатване на сервизната карта, която се намира на гърба на гаранционната карта.

3. Спазване на инструкциите за поддържане и експлоатация.

4. Представяне на оригинална гаранционна карта с четливо попълнени всички данни и покупен документ.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ГАРАНЦИЯТА:

1. Гаранционният сервиз се осъществява от оторизирана монтажно-сервизната фирма. За всяка забелязана нередност клиентът уведомява фирмата и преустановява незабавно ползването на инсталацията до идването на сервизен техник от МСФ инсталирала уреда.

2. Вносителят, продавачът и монтажно – сервизната фирма не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби за клиента, в следствие на дефектна стока и престоя й в сервиза. Същите не са ангажирани да осигуряват оборотно друга стока.

3. Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП* до предаването и на потрбителя.

БЕЗПЛАТНОТО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ВКЛЮЧВА:

1. Безплатен демонтаж и монтаж на повредената част или цялата инсталация.

2. Отстраняване на всички фабрични дефекти на стоката, проявени в гаранционен срок.

3. Подмяна на дефектните с нови оригинални части.

БЕЗПЛАТНОТО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НЕ ВКЛЮЧВА И ТАКОВА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО: – Несъответствие между данните в гаранционната карта и тези на уреда, опит за подправяне на гаранционната карта или стикера на уреда;

Начин на процедиране при изпълнение на гаранционните условия

Заявяване на рекламация:

Рекламация на закупения от Вас газов уред се отнася до оторизирания монтажен център, извършил инсталацията. Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефекта е извънгаранционен, сервизът може да таксува клиента съобразно извършената услуга по установения ценоразпис за негаранционно обслужване. При несъгласие се попълва Констативен протокол. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до пет години, считано от доставянето на потребителската стока. Петгодишният срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя на рекламация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от тригодишния срок.

ВНИМАНИЕ:

1. Рекламации за неокомплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.

2. Претенции за дефекти и липси не се признават, когато стоката е закупена като преоценена.

3. Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части като максималния срок е едномесечен. С тази търговска гаранция производителят, вносителят и сервизът на стоката поемат настоящите гаранционни задължения към потребителите и определят реда за извършване на рекламации при доказани гаранционни събития. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България. Търговците и продавачите на едро и дребно нямат право да изменят или допълват условията на тази гаранция. С подпис се потвърждава съответствието на мощността на инсталацията с обема на помещението, в което се намира.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

1.Преди употреба, моля прочетете „Инструкция за експлоатация“;

– При работа с дистанционното управление – винаги го насочвайте към уреда;

– Включете уреда с бутона ON/OFF. Изберете режим на работа, температура и скорост на вентилатора със съответните бутони;

– уредът започва да работи в избрания от вас режим след около 3 минути. При всяка промяна на режима на работа спира уреда за три минути, след което започва работа в новоизбрания режим;

– При почистване използвайте прахосмукачка и влажен парцал. Не поливайте уреда с вода, спирт или запалителни вещества.

2. При промишлени  системи:

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

*Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  2. значимостта на несъответствието;
  3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените

вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова — ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 — ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Call Now Button