Начало/REECL програма за енергийна ефективност

Фирма Мега Електроникс-АП ООД, е сертифицирана за работа с
програмата за енергийна ефективност REECL

Европейската комисия, Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на енергетиката на Република България разработиха Програмата REECL, за да помогнат на българските домакинства да намалят своите разходи за отопление. Тя представлява кредитен механизъм в размер на 20 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Средствата се предоставят на утвърдени български банки за отпускане на кредити, включват: енергоефективни прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса; слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли и газификационни системи; термопомпени климатични системи; интегрирани в сградата фотоволтаични системи; абoнатни станции и сградни инсталации; рекуперативни вентилационни системи и енергоефективни асансьори.

Българските финансови институции, които участват в Програмата REECL, са, Обединена българска банка (ОББ) и банка Пиреос България. За еднофамилна или двуфамилна къща Кредитополучателят (физическо или юридическо лице) има право да получи безвъзмездна помощ в размер на по-малкото от 15% от допустимите разходи за енергоспестяващи технологии, определени от Проектен офис REECL, или 15% от главницата на кредита за финансиране, при спазване на правилата и условията на Програма REECL. При много-фамилен блок кредитополучателят има право да получи безвъзмездна помощ в размер на 15% от главницата на кредита за финансиране на доставка и монтаж на допустими енергоспестяващите мерки, изпълнени в поне три самостоятелни жилищни единици по одобрено проектно досие за енергоспестяващ ремонт на целия законно-съществуващ блок.

Основните стъпки за кандидатстване за кредит са:

1.Изберете енергиен клас за вашия дом, критериите за допустимост са (критериите за подбор не се отнасят за моноблок термопомпени бойлери за вътрешен монтаж):

  • Отоплителни термопомпени системи и/или термопомпени системи за отопление и климатизация- Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) за средна климатична зона: SEEP > 5.6 (A+), Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) за средна климатична зона: SCOP > 4 (A+) съгласно регламент на ЕС 2011/626/EU; Работен режим охлаждане: от 21° до 43°C външна температура; Работен режим отопление: от –10° до 15°C външна температура. Всички радиатори и конвектори трябва да са оборудвани с регулираща арматура (радиаторите с термо-вентили, а конвекторите с термостат).

  • Отопление и БГВ (биомаса)- емисии -дърва/пелети/трици/брикети: CO<6250 mg/Nm3 (0.5 обемни %), прахови частици: <300 mg/Nm3, слама: CO<10000 mg/Nm3 (0.8 обемни %), прахови частици: <600 mg/Nm3; КПД- при ръчно подаване на горивото : >70%,при автоматично подаване на горивото: > 75%. Всички радиатори и конвектори трябва да са оборудвани с регулираща арматура (радиаторите с термо-вентили, а конвекторите с термостат).
  • Отопление и БГВ (слънце)- плосък колектор -коефициент на преобразуване: > 0.70, коефициент на загуби a1 : < 4 W/m² K; колектор с топлинни тръби-коефициент на преобразуване: > 0.70, коефициент на загуби a1 < 2 W/m² K. Слънчевият водонагревател/система трябва да е окомплектована с енергиен етикет, показващ енергийната ефективност.
  • Отопление и БГВ (газ)- сезонна енергийна ефективност по отопление ηs ≥ 90% (енергиен клас “A” “A+” “A++” или “A+++”) Всички радиатори и конвектори трябва да са оборудвани с регулираща арматура (радиаторите с термо-вентили, а конвекторите с термостат). Не се финансират автономни отоплителни системи в много-фамилни жилищни сгради, които се снабдяват с топлинна енергия от топлофикационно дружество, т.е. тази мярка не е приложима за индивидуални жилища в топлофицирани сгради.

2. Изберете фирма, която да достави и монтира енергоспестяващите технологии. Фирма Мега Електроникс-АП ООД ,може да Ви консултира, подготви оферта, техническа спецификация и чертежи за Вашия енергоспестяващ проект.

3. Преценете коя участваща банка Ви предоставя най-изгодни условия за финансиране и се свържете с нея.

4. Попълнете и подайте искане за кредит, попълнете и подайте искане за кредит, в рамките на кратък период от време очаквайте да получите отговор от участващата банка. Посетете отново клона на банката, за да подпишете договора за кредит.

5. След завършване на проекта, финансиран по Програма REECL, посетете клона на финансиращата банка, за да кандидатствате за помощ, като приложите всички необходими документи. Искането за помощ трябва да се внесе в рамките на четири месеца от датата на подписването на договора за кредит, ако не е определен друг срок в договора за кредитиране. След успешна проверка на завършения проект от административен специалист на програма REECL Вие получавате по банков път полагаемата се безвъзмездна помощ.

Средствата по Програмата REECL са ограничени
Кредити и безвъзмездна финансова помощ по Програмата REECL се предлагат на потенциалните кредитополучатели до 31 август 2019 г

Контакт с нас
Кредитополучателите ползват безвъзмездна финансова помощ!