Индивидуално обслужване
0700 80 006

Проект: Oбучения на заети лица

image 2021 04 10 at 9.41.27 am
„Мега Електроникс-АП“ ООД, бенефициент по адмистративен договор № BG05M9OP001-1.021-0323-C01,

 ОБЯВЯВА

Процедура за избор на изпълнител чрез Публична покана Номер BG05M9OP001-1.021-0323-C01-Se02/дата 08.03.2019 г. с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТ 5220409 „ТОПЛОТЕХНИКА-ТОПЛИННА, КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА”, ПРОФЕСИЯ 522040 „МОНТЬОР НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ” И СПЕЦИАЛНОСТ 3450401 „БИЗНЕС-УСЛУГИ“, ПРОФЕСИЯ 345040 „СЪТРУДНИК В БИЗНЕС-УСЛУГИ“ със две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация от втора степен по специалност 5220409 „Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”, професия 522040 „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” от професионално направление 522 „Електроника и енергетика”.

Обособена позиция 2: Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация от втора степен по специалност 3450401 „Бизнес – услуги“, професия 345040 „Сътрудник в бизнес-услуги“ от професионално направление 345 „Администрация и управление“

Краен срок за подаване на оферти: 15.03.2019 г. до 23: 59 часа

Линк за сваляне на публична покана и приложенията към нея

„Мега Електроникс-АП“ ООД, бенефициент по адмистративен договор № BG05M9OP001-1.021-0323-C01,

ОБЯВЯВА

Процедура за избор на изпълнител чрез Публична покана Номер BG05M9OP001-1.021-0323-C01-Se01/дата 24.10.2018 г. с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 2 „ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“, ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

Краен срок за подаване на оферти: 31.10.2018 г. до 23: 59 часа

Линк за сваляне на публична покана и приложенията към нея:

Call Now Button