Индивидуално обслужване
0700 80 006

Проект № BG16RFOP002-2.077-1339

pro

“Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”


Бенефициент: МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС-АП ООД

Обща стойност на проекта: 150 000 лв., от които 127 500 лв.
от Европейски фонд за регионално развитие и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 01.02.2021 г.
Край: 01.05.2021 г.

МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС-АП ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.077-1339 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основната цел на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал на бенефициента МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС-АП ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Постигнането на тази цел ще даде положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, както и стабилност на съществуващите работни места.

Проект BG16RFOP002-2.077-1339, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС-АП ООД и
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на

Европейския съюз и Управляващия орган.”

Call Now Button