Индивидуално обслужване
0700 80 006

Проект: „Актуални знания, умения и компетентности чрез обучения на служители на „Мега Електроникс – АП“ ООД”

eu flag 1

„Мега Електроникс-АП“ ООД, бенефициент по адмистративен договор № BG05M9OP001-1.021-0323-C01,

logo bg center no back 200x176 1

ОБЯВЯВА

Процедура за избор на изпълнител чрез Публична покана Номер BG05M9OP001-1.021-0323-C01-Se01/дата 24.10.2018 г. с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 2 „ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“, ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“

Краен срок за подаване на оферти: 31.10.2018 г. до 23: 59 часа

Линк за сваляне на публична покана и приложенията към нея:

Call Now Button