Индивидуално обслужване
0700 80 006

DESIREE програма за енергийна ефективност

Фирма Мега Електроникс – АП ООД притежава удостоверние по чл. 36,
което ни дава право да изпълняваме обекти по програма DESIREE

logo desiree

Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителни дружества в България

Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България “  – DESIREE GAS  насърчава най-ефективните технологии и подкрепя преминаването от въглеродно интензивното електричество към природен газ, като по този начин се намалява потреблението на енергия в жилищния сектор в България.Природният газ е по-щадящ за околната среда в сравнение с другите изкопаеми горива. При използването му не се отделят сажди, миризми и прах във въздуха.

Ползите за потребителите на енергия от природен газ не са само в намалението на емисиите на парникови газове, но и в повишената енергийна ефективност и спестената електроенергия.

Той има за цел да осигури специален и ефективен механизъм за подкрепа на газификацията на българските домакинствав съответствие с изискванията на Директивата за енергийна ефективност на ЕС.

Проектът се финансира от Международен фонд „Козлодуй“ („МФК“), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР“) и се управлява от  Министерство на енергетиката на Република България.  Той стартира през месец септември 2015 г.с предвиждана продължителност36 месеца, но на  5 юли 2018 г. срокът е удължен до м. юни 2020 г.

За осигуряване на безвъзмездна помощ по проект DESIREEGAS могат да кандидастват физически лица които желаят да заменят използването на електричество, дърва, въглища и нафта за отполение и топла вода  с природен газ в българските домакинства. Той ще финансира вътрешни газови инсталации, едноконтурни и двуконтурни газови котли, кондензни газови котли, газови конвектори, газови бойлери от висок клас, радиатори, вътрешни отоплителни мрежи, автоматизация и други уреди, работещи с природен газ в еднофамилни къщи и многофамилни блокове, в които има газоразпределителна мрежа. Безвъзмездното финансиране не включва разходи за готварски газови уреди.

Считано от 9 юли 2018 г. размерът на безвъзмездната финансова помощ е 30% от допустимите разходи, като към тях се  включва и таксата за присъединяване към газоразпределителната мрежа. Максималната стойност на БФП е до 1000 евро за високоефективни газови котли и до 1200 евро за кондензни газови котли. Допустимите разходи са тези свързани с: изготвяне на проект и изграждане на инсталация за газификация на жилище; закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на избраното газово оборудване. Те трябва да са направени в един и същи период.

За осигуряване на  необходимите средства за газификация на домовете си клиентите могат да използват целеви кредит при преференциални условия. Такива кредити се отпускат от „Първа инвестиционна банка“ и „Банка ДСК“.

ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА СЕ  ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ГОЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА И ДА ПОЛУЧИ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ Е НЕОБХОДИМО ДА ГО ЗАЯВЯВИ ПРЕД СЪОТВЕТНОТО ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО, ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ И ПРИЛАГАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ.

Процедурата по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по проект DESIREEGAS е разделена основно на 6 отделни етапа:

Етап 1 – Предварително одобрение

Кандидатът за безвъзмездна помощ заявява пред съответното ГРД своето желание за присъединяване към газоразпределителната мрежа и получаване на безвъзмездна помощ. Заявлението се подава на хартия в офисите на ГРД или по електронен път на определения за това имейл адрес на ГРД (ако ГРД предлага такава опция). Заявлението се попълва по образец, като към него се прилагат следните документи:

В случай, че за съответния имот е подписан договор за присъединяване преди датата на стартиране на програмата (7 юли 2016 г.), но имотът не е физически присъединен към газоразпределителната мрежа, следва да се представи Протокол, удостоверяващ липсата на започнато изграждане на газова инсталация (по образец).

На този етап ГРД проверява техническата допустимост на имота – изисква се наличието на изградена мрежа в района.

В края на този етап ГРД издава Становище за присъединяване.

Етап 2 – Окончателно одобрение

Кандидатът за безвъзмездна помощ избира допустим инсталатор от одобрения списък с допустими инсталатори и го предлага на ГРД. Кандидатът за безвъзмездна помощ може да упълномощи ГРД да изберете допустим инсталатор по своя преценка, но за сметка на Кандидата.

Избраният инсталатор извършва техническа проверка на обекта, за да определи необходимите строителни работи и разходи и изготвя предложение (оферта) с опис на техническите работи и предложените цени, включително допустимо оборудване. Кандидатът разглежда офертата и може да поиска преразглеждане, ако не я одобри. ГРД представя интегрирана оферта на кандидата, включваща всички разходи, свързани с подпроекта (оборудване, монтаж, такси за присъединяване, технически надзор). След одобрение на интегрираната оферта от страна на кандидата, се подписва Договор за инженеринг с ГРД, който съдържа клауза за отложено влизане в сила, тъй като подпроекта подлежи на потвърждение на допустимостта от страна на Консултанта по проекта. На този етап се подписват и Договор за присъединяване и Договор за доставка.

ГРД предава заявлението от кандидата, заедно с подписаните договори, на Консултанта по проект DESIREE Gas за потвърждение на допустимостта.

Етап 3 – Потвърждение за допустимост от Консултанта

Консултантът по проект DESIREE Gas проверява пълнотата и допустимостта на заявленията

При получаване на Потвърждение за допустимостта, ГРД е длъжно своевременно да уведоми бенефициента за датата на потвърждението, както и за влизането в сила на договорите от същата дата.;

Етап 4 – Изграждане

Избраният допустим инсталатор подготвя работен проект в съответствие с представената оферта и с националните разпоредби, който се одобрява от фирма за технически надзор. Инсталаторът изпълнява договорените строителни работи, включително новите вътрешни газови инсталации, котли, нови мрежи за снабдяване с гореща вода и радиаторите (ако е приложимо) и т.н. След приключване на работите, техническият надзор инспектира съоръженията. В рамките на съответната проверка, техническият надзор проверява дали инсталациите са в съответствие с проекта, извършва тестове на място, и проверява мрежата (тестове за налягане, тръбни връзки и т.н.).

Етап 5 – Присъединяване

След издаването на Акта за първоначален технически преглед, ГРД осъществява присъединяването към газопреносната мрежа.

При подписването на Приемо-предавателен протокол за изграждането на ВГИ между ГРД и Бенефициента, се подписва и Делегация за плащане на безвъзмездната помощ директно към ГРД (по образец). С този документ бенефициентът упълномощава ГРД да получи безвъзмездната помощ от ЕБВР, предвид факта, че бенефициентът заплаща на ГРД стойността на инвестицията намалена със стойността на безвъзмездната помощ.

Етап 6 – Изплащане на безвъзмездната помощ

До 7 дни след издаването на първата фактура за доставка на природен газ, ГРД представя на Консултанта Искане за плащане на безвъзмездната помощ, заедно с необходима документация, а именно: Акт за първоначален технически преглед; други документи, свързани с проверката на работите и въвеждането в експлоатация съгласно законодателството; Фактура за доставка на газ на бенефициента; Фактура за авансово плащане от Бенефициентите към ГРД; Фактура за окончателно плащане от Бенефициентите на ГРД; Делегация за плащане, подписана от Бенефициента; Копия на фактурите на всички плащания, извършени към избрания инсталатор във връзка с изпълнението на Договора за инженеринг.

В случай на разлика в стойността на предоставената оферта и реално изпълнения проект, трябва да се представи документ, обосноваващ тази разлика – напр. екзекутивни чертежи и технически протокол или КСС, подписани от бенефициента.

В срок от 14 дни Консултантът по проекта извършва проверка на документите и издава Потвърждение на плащането, въз основа на което ЕБВР отпуска безвъзмездната помощ и я превежда на съответното ГРД.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

След получаване на потвърждение за допустимост и съответно влизане в сила на Договора за инженеринг с газоразпределителното дружество (Етап 3), бенефициентът дължи съответното авансово плащане, ако такова е предвидено в договора;

След изграждането на вътрешната газова инсталация и присъединяването на бенефициента към газоразпределителната мрежа (Етап 5), той следва да заплати на газоразпределително дружество (ГРД) остатъка от сумата по договора за инженеринг, като от нея се приспада размера на безвъзмездната помощ по Проект DESIREE GAS. Бенефициентът подписва делегация за плащане, с която инструктира Министерство на енергетиката да плати от негово име сумата, представляваща безвъзмездна финансова помощ, на съответното ГРД.

От собственика се изисква да заплати на ГРД стойността на инвестицията, намалена със стойността на безвъзмездната помощ, като в зависимост от условията, които предлага съответното ГРД, заплащането може да е наведнъж или разсрочено във времето (на равни месечни вноски към дружеството).

Документи

(3) Образец А1 – Заявление за кандидатстване – изтегли

(4) Образец А2 – Комбинирана декларация – изтегли

(5) Образец А3 – Протокол за липса на започнато строителство – изтегли

(6) Образец А4 – Делегация за плащане – изтегли

(7) Образец В1 – Оферта – изтегли

(8) Списък с критерии за допустимост за кандидатстване – изтегли

(9) Препратка към регистъра на ДАМТН  за фирмите с лиценз за поддържане, ремонтиране и преустройване на опасни съоръжения

(10) Информация за допустимостта на материали и оборудване – изтегли

(11) Списък на газоразпределителните дружества, подписали Меморандум за разбирателство – изтегли

(12) Допустими и недопустими разходи – изтегли

Call Now Button