Начало/Оперативна програма „Околна среда“

Фирма Мега Електроникс – АП ООД притежава удостоверние по чл. 36,
което ни дава право да изпълняваме обекти по Оперативна програма „Околна среда“

„Подобряване качеството на атмосферния въздух в общината чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“.

Оперативна програма „Околна среда“ се реализира в три общини, за които Овергаз Мрежи притежава лицензии за Разпределение и Снабдяване с природен газ – Столична Община, Община Бургас и Община Монтана.
Общините реализират проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в общината чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Програмата насърчава най-ефективните технологии и подкрепя преминаването от въглеродно интензивното електричество към природен газ, като по този начин се намалява потреблението на енергия в жилищния сектор в България. Природният газ е по-щадящ за околната среда в сравнение с другите изкопаеми горива. При използването му не се отделят сажди, миризми и прах във въздуха.
Към настоящия момент кандидатстването по проекта е стартирало на територията на Столична община. Срокът за подаване на документи е до 20 август 2020 г. Очаквайте скоро покана за кандидатстване и информация на сайтовете на Община Бургас и Община Монтана.

Ползите за потребителите на енергия от природен газ не са само в намалението на емисиите на парникови газове, но и в повишената енергийна ефективност и спестената електроенергия.

ПРОЕКТЪТ ПОКРИВА СЛЕДНИТЕ РАЗХОДИ:

  • Доставка и монтаж на газови конвектори за отопление или едноконтурен/двуконтурен котел в жилищата на домакинствата

  • Радиатори с термоглави за регулиране на температурата и съответните технически елементи, необходими за монтажа им към вътрешната система за отопление. Обучение на домакинствата за експлоатацията

  • Еднократна профилактика след първата година Гаранционното обслужване за петгодишен период

Допустимо е кандидатстването по проекта чрез използване на Сгъстен природен газ (СПГ) от страна на домакинства, които не се намират на изградена газоразпределителна мрежа.

Ако вече сте направили своя избор, обърнете се към съответната районна администрация в Столична община и подайте своето заявление в периода от 20.05.2020 г. до 20.08.2020 г.

Условия за участие в ОПОС:

  • Да желаете да замените отоплителния си уред на твърдо гориво с такъв на природен газ

  • Да посетите клиентски център на Овергаз във Вашият град, да подадете „Заявление за присъединяване“ и да получите документ „Съгласие за присъединяване“

  • Да попълните и подадете в районната администрация формулярите за кандидатстване, които ще намерите на сайтовете на съответната община

  • Да бъдете одобрен за участие от Вашата община

    Всички юридически лица, обитаващи самостоятелни обекти в жилищни сгради, в които за отопление се използват уреди с дърва и въглища, могат да кандидатстват за смяната им безвъзмездно с екологични алтернативи за отопление. Всички условия може да видите на сайта на Столична община.

Контакт с нас